Adatkezelési Nyilatkozat

Ferenczi Edina EV

 

Személyes adat tárolási és kezelési tájékoztató

 

 

Ferenczi Edina EV a személyes adatok védelméről szóló EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 számon 2016. április 27. napján elfogadott un.: General Data Protection Regulation, azaz GDPR Rendeletnek (későbbiekben: Rendelet) megfelelően az adatkezelő előre megfogalmazott tájékoztatásról és az Érintettetektől származó hozzájárulási nyilatkozatról gondoskodik.

 

Ferenczi Edina EV az üzleti tevékenysége során birtokába jutott személyes adatait az irattárában és elektronikus adatbázisában tárolja. Személyes adatait – kivéve a munkaügyi és adójogi szempontból releváns személyes adatait – maximum 5 évig tároljuk.

 

Ferenczi Edina EV tájékoztatja Önt, hogy jogában áll az Önre vonatkozóan tárolt személyes adatokhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, kiegészíteni, adatok törlését és megsemmisítést kérni, továbbá tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, illetve a kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni. Kérésére – a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – tájékoztatjuk általunk feldolgozott személyes adatokról, valamint a kérése alapján tett intézkedéseinkről. Minden ilyen jellegű kéréssel az adatkezelőhöz kell fordulni: Ferenczi Edina, elérhetősége: 5000 Szolnok, Sóház utca 1., telefonszáma: +36-30-414-6621.

 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel felkereshető az Adatkezelő a hello@kepesvagy.hu e-mail címen.

 

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatja az Érintettet a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Szolnok, 2019. április 3.

 

_____________________________________________

 

Ferenczi Edina EV